Oferta

Projekty budynków

Wykonujemy projekty architektoniczne budynków o zróżnicowanych funkcjach: domy jednorodzinne, apartamenty, budynki SPA, budynki usługowe, biurowe. Tworzymy także zmiany projektowe istniejących obiektów. Zapewniamy obsługę wszystkich faz projektu.

Faza 1 – Projekt koncepcyjny budynku:

Przystępując do procesu projektowego, dążymy do poznania Państwa oczekiwań względem projektu. Na podstawie spotkań oraz korespondencji mailowej ustalamy wymagania dotyczące funkcji i estetyki budynku oraz zapoznajemy się z warunkami projektowymi dla danej działki i regionu.

Sprawdzamy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. W przypadku braku w/w dokumentów ustalamy strategię
ich pozyskania.

Opracowujemy warianty budynku w oparciu o dostarczone informacje. Pokazujemy różnorodność propozycji w sferze układu funkcji domu oraz kompozycji
w zależności od Państwa potrzeb. Nad projektem pracujemy do pełnej Państwa akceptacji.

Finalna wersja projektu powstaje w cyklu spotkań, na których zgłaszają Państwo swoje uwagi.

Sporządzany końcowy projekt koncepcyjny zawiera:

usytuowanie budynku na działce,
rzuty wszystkich konsygnacji ze schematycznym urządzeniem pomieszczeń i opisami metrażu, charakterystyczne przekroje, wizualizacje budynku w ilości niezbędnej do pokazania założeń koncepcji, krótki opis rozwiązań funkcjonalno-materiałowych,

Na tym etapie oferujemy również możliwość rozszerzenia projektu o projekt wnętrz.

Faza 2 – Projekt budowlany budynku:

Na podstawie wypracowanej koncepcji przygotowujemy rozrys architektury wraz z projektami branżowymi, uzgodnieniami i obliczeniami konstruktorskimi
oraz niezbędnymi rysunkami detali.

Sporządzamy książkę projektu wraz z pakietem materiałów do realizacji projektu.
Przygotowujemy dokumentację do Wniosku o Pozwolenie na Budowę oraz pomagamy przy procedurze urzędowej aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

Faza 3 – Projekt wykonawczy budynku:

Przy większych, bardziej złożonych projektach zapewniamy trzecią fazę projektu. Opracowujemy dokumentację uszczegóławiającą rozwiązania przyjęte w Projekcie Budowlanym, niezbędną do wykonania budynku zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami.

Faza 4 – Nadzór na budowie:

Zapewniamy nadzór nad realizacją oraz stały kontakt z kierownikiem budowy oraz z branżystami. Rozwiązujemy również na bieżąco problemy powstałe na budowie.
Ustalenia w zakresie nadzoru są indywidualne dla każdego z projektów.